18.04.2017

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХНІКА»
2. Код за ЄДРПОУ 03568468
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 21-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 425-87-60, 425-87-60
5. Електронна поштова адреса gurtovenko.s@luxoptica.com.ua
6. Дата вчинення дії 14.04.2017
7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

    У вiдповiдностi до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2017 р. прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДТЕХНІКА» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
1. дата прийняття рiшення про припинення емiтента: 14.04.17р.;
2. назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення - загальні     збори акціонерів;
3. причини рiшення: у зв’язку з необхiднiстю зменшення витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми як приватне акцiонерне товариство, пiдвищення оперативностi прийняття рiшень вищим органом управлiння товариством з питань дiяльностi товариства;
4. спосiб припинення юридичної особи – перетворення;
5. дата проведення загальних зборiв (для акцiонерних товариств), на яких розглядалось зазначене питання – 14.04.2017р.;
6. результати голосування iз зазначенням кiлькостi голосiв: “за” — 9578 голосiв, “проти” – 0 голосiв .
7. правонаступник — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КОМПАНIЯ МЕДТЕХНIКА”,
8. порядок розподiлу активiв та зобов’язань – повне правонаступництво усiх прав та обов’язкiв товариства, що перетворюється;
9.  розмiр статутного капiталу правонаступника – 1662894,06 гривень;
10. порядок та умови обмiну акцiй (часток, паїв) емiтента, який припиняється, на акцiї (частки, паї) юридичних осiб–правонаступникiв — Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподiляються серед його учасникiв. Розподiл часток товариства — правонаступника вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi акцiонерного товариства, що перетворилося.
При перетвореннi акцiонерного товариства всi його акцiонери (їх правонаступники), акцiї яких не були викупленi, стають засновниками (учасниками) Товариства — правонаступника.
Товариство, що прийняло рiшення про перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю здiйснює конвертацiю акцiй в частки Товариства-правонаступника.
Вiдсотковий розмiр частки власника акцiй у статутному капiталi Товариства, що перетворюється, має дорiвнювати вiдсотковому розмiру його частки у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що створюється пiд час перетворення.
Розмiр частки учасника в статутному капiталi Товариства-правонаступника дорiвнює розмiру загальної номiнальної вартостi акцiй належних йому у статутному капiталi Товариства до перетворення.
Обмiн акцiй на частки в статутному капiталi Товариства-правонаступника здiйснюється таким чином, щоб розмiр статутного капiталу Товариства-правонаступника дорiвнював розмiру статутного капiталу Товариства на момент прийняття рiшення про перетворення, а саме 1662894,06 гривень.

Повідомлення розміщене у стрічці новин 18.04.2017 р.
Повідомлення опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №75 від 20.04.2017р.

Комментарии запрещены.