19.04.2013

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 19.04.2013 р. Приватне акціонерне товариство «Медтехніка» (ЄДРПОУ 03568468) повідомляє про прийняття рішення щодо припинення філій Товариства, яке було прийнято і затверджено рішенням Наглядової Ради Товариства від 25.02.13 № 25/02/13-Ф та затверджено Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медтехніка (далі – Товариство), які відбулися 12 квітня 2013 р. у м. Києві, на виконання планів розвитку і діяльності Товариства, виходячи з питань доцільності та з урахуванням конкретних умов його фінансово-господарської діяльності:

1. філія «Магазин «Оптика» № 8 (Ідентифікаційний код 25689853, місцезнаходження 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 13);

2. філія «Магазин «Оптика» № 11 (Ідентифікаційний код 25689824, місцезнаходження 08300, Київська область, м. Бориспіль, Шлях Київський, буд. 77);

3. філія «Магазин «Оптика» № 12 (Ідентифікаційний код 25689830, місцезнаходження 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Грушевського, буд. 1);

4. філія «Магазин «Оптика» № 13 (Ідентифікаційний код 23236418, місцезнаходження 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 2).

Повідомлення про рішення, прийняті на зборах 12.04.2013 р.

Всім акціонерам, внесеним до реєстру на дату відправлення повідомлень про проведення зборів, були відправлені повідомлення про скликання чергових загальних зборів з порядком денним зборів. Повідомлення відправлялися по адресах з реєстру акціонерів, вказаним самими акціонерами. Окрім цього, публікація про проведення зборів була зроблена в офіційному органі Держкомісії по цінних паперах і фондовому ринку України (газета «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 48 від 12.03.2013 р.). Інформація про публікації міститься на дошці з інформацією. За даними реєстрації учасників зборів, станом на 15:00 для участі в зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), що володіють в сукупності 9556 (дев’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят шістьма) акціями (голосами), тобто 92,62 % від загальної кількості акцій ПрАТ «Медтехніка» (10317 простих іменних акцій всього, всі акції голосуючі).

На зборах було розглянуто питання порядку денного та прийнято наступні рішення:

По першому питанню порядку денного – Про прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Ухвалено одноголосно: обрати Головою зборів – Панаіотіді С.М., Секретарем Зборів – Терещенко М.А., обрати Лічильну комісію у складі: Перун Н.Г., Дмитренко Т.В.

По другому питанню порядку денного - Заслухали Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та завдання на 2013 рік.

Ухвалено одноголосно: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та завдання на 2013 рік.

По третьому питанню порядку денного – Заслухали звіт Голови Наглядової Ради про роботу Наглядової Ради у 2012 р., оголошений Головою зборів згідно наданого доручення (довіреності).

Ухвалено одноголосно: Затвердити звіт про роботу Наглядової Ради у 2012 році.

По четвертому питанню порядку денного – Заслухали звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства, згідно якого:

1. Відомості, що відображені в річному звіті про фінансово-господарську діяльність підприємства, є повним та достовірним, тобто відображає реальний стан справ на підприємстві.

2. На основі проведеної ревізії зроблено висновок про відповідність здійснених у 2012 році доходів та витрат за основним напрямком фінансово-господарської діяльності підприємства. Необґрунтованих витрат не виявлено, доцільність використання засобів підприємства підтверджуємо.

3. Ревізійною комісією запропоновано Загальним зборам затвердити Річний звіт ПрАТ «Медтехніка» за 2012 рік.

Ухвалено одноголосно: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії.

По п’ятому питанню порядку денного - Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Ухвалено одноголосно: затвердити річний звіт Товариства та баланс за 2012 рік.

По шостому питанню порядку денного – Слухали про затвердження порядку розподілення прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

Ухвалено одноголосно: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПРАТ «Медтехніка» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, що складає 1405 тис. грн :

— 16,886901% прибутку (237291 грн.) направити на виплату дивідендів, на одну акцію нараховано — 23 грн., в т.ч. ПДФО — 1,15 грн., до виплати на одну акцію — 21,85 грн.;

— 5 % прибутку направити на поповнення резервного фонду Акціонерного Товариства (70258,89 грн.);

— 78,113099% прибутку направити на розвиток Акціонерного Товариства, згідно з перспективами роботи Акціонерного Товариства у 2013 році, ухваленими Загальними зборами, що становить 1097627,98 грн.

Виплату дивідендів розпочати в період з 21 травня 2013 року та закінчити 21 вересня 2013 року (виплата дивідендів прив’язана до днів видачі заробітної плати та авансу).

Доручити Голові Наглядової Ради ПрАТ «Медтехніка» здійснювати контроль за порядком розподілення прибутку.

По сьомому питанню порядку денного – Слухали про підтвердження повноважень Генерального директора ПрАТ «Медтехніка».

Ухвалено одноголосно: підтвердити повноваження Генерального директора Товариства Калашнікова Олега Володимировича на наступний термін.

По восьомому питанню порядку денного – Слухали про ліквідацію (припинення) філій Товариства.

Ухвалено одноголосно: припинити філії Товариства:

1. філія «Магазин «Оптика» № 8 (Ідентифікаційний код 25689853, місцезнаходження 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 13);

2. філія «Магазин «Оптика» № 11 (Ідентифікаційний код 25689824, місцезнаходження 08300, Київська область, м. Бориспіль, Шлях Київський, буд. 77);

3. філія «Магазин «Оптика» № 12 (Ідентифікаційний код 25689830, місцезнаходження 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Грушевського, буд. 1);

4. філія «Магазин «Оптика» № 13 (Ідентифікаційний код 23236418, місцезнаходження 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 2).

Контроль над виконанням і відповідальність за виконання цього рішення та проведення державної реєстрації припинення філій Товариства покладено на Генерального директора Товариства.

Комментарии запрещены.