12.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів 12.03.2013Приватне акціонерне товариство «Медтехніка»повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Медтехніка» (далі – Товариство), 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 12 квітня 2013 року о 15.00, м. Київ, Московський проспект, 21-Б, актова зала (другий поверх).

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14 год. 20 хв. до 14 год. 50 хв. 12 квітня 2013 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів, додатково, довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 08 квітня 2013 р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування:

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та завдання на 2013 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

7. Про підтвердження повноважень Генерального директора.

8. Про ліквідацію філій Товариства.

Найменування показника                         Період

                                       Звітний 2012

              Попередній 2011
Усього активів 13057 12230
Основні засоби 5259 6660
Довгострокові фінансові інвестиції
Зап си 348 1888
Сумарна дебіторська заборгованість 7381 3491
Грошові кошти та їх еквіваленти 69 191
Власний капітал 12201 10961
Нерозподілений прибуток (збиток) 10058 8924
Статутний капітал 1663 1663
Резервній капітал 480 374
Довгострокові зобов’язання 466 532
Поточні зобов’язання 326 675
Чистий прибуток (збиток) 1405 2121
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10317 10317
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протяг м періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 59

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного — за фактичним місцезнаходженням Товариства (м. Київ, пр. Московський, 21-Б) у робочі дні, з 9.00 до 17.00, та в доступному місці – приймальні Голови Наглядової Ради, а в день проведення загальних зборів, також, у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із вищезазначеними документами: заступник Генерального директора Порох С.В.

Повідомлення опубліковане у Бюлетені “Відомості НКЦПФР” № 48 від 12.03.2013 р.

Комментарии запрещены.