14.03.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів 14.03.2012Приватне акціонерне товариство «Медтехніка» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Медтехніка» (далі – Товариство), 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 19 квітня 2012 року о 15.00, м. Київ, Московський проспект, 21-Б, актова зала (другий поверх).

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14 год. 20 хв. до 14 год. 50 хв. 19 квітня 2012 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів, додатково, довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13.04.2012 р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування:

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та завдання на 2012 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства

4. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

7. Припинення повноважень члена Наглядової Ради та обрання члена Наглядової Ради ПрАТ «Медтехніка».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
                                            Звітний 2011                Попередній 2010
Усього активів 12230 11307
Основні засоби 6660 6388
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1888 1859
Сумарна дебіторська заборгованість 3491 2925
Грошові кошти та їх еквіваленти 191 135
Власний капітал 10961 8960
Нерозподілений пр буток (збиток) 8924 6998
Статутний капітал 1663 1663
Резервній капітал 374 299
Довгострокові зобов’язання 532 536
Поточні зобов’язання 675 1717
Чис ий прибуток (збиток) 2121 1502
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10317 10317
Кількість власних акцій, икуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 59 56

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, — за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 17.00, та в доступному місці – приймальні Голови Наглядової Ради, а в день проведення загальних зборів, також, у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із вищезазначеними документами: заступник Генерального директора Порох С.В. тел. для довідок: (044) 425-87-60

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Відомості ДКЦПФР № 49 від 14.03.2012р.

Комментарии запрещены.